REZERVACE SPORTOVIŠŤ VŠESTARY

Obchodní podmínky krátkodobého pronájmu

1. Provozovatel

Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele a nájemce. Provozovatelem rezervačního systému na adrese https://sportoviste.obec-vsestary.cz je Obec Všestary, Jaroslava Baťchy 14, 251 63 Všestary, IČ: 00241016. E-mail: starosta@obec-vsestary.cz, tel.: 737 414 538.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

2. Rezervace krátkodobého pronájmu

Rezervace se provádí výběrem v kalendáři příslušného sportoviště, ve kterém jsou vyznačeny již zadané či rezervované termíny. Pokud je termín volný může nájemce výběrem termínu v kalendáři otevřít rezervační formulář. Vyplněním a odesláním rezervačního formuláře nájemce s provozovatelem uzavírá smlouvu o krátkodobém pronájmu.

Podmínky elektronické objednávky krátkodobého pronájmu sportoviště Obce Všestary:

  1. Nájem se sjednává na vybrané sportoviště v časovém rozsahu od počátku provozu v 09:00 do ukončení provozu ve 21:00 hod v jednom kalendářním dni v době, kdy je daný prostor volný (není obsazen jiným nájmem).
  2. Nejkratší časovou jednotkou, na kterou je možné nájem uzavřít, je 30 min.
  3. Nájem lze sjednat pro všední dny nejpozději 24 hod před dobou zahájení nájmu, pro soboty, neděle a svátky nejpozději 24 hod před dobou zahájení nájmu.
  4. Součet objednaných dnů za kalendářní rok nesmí překročit 29 dnů přičemž, počet hodin v daném dni není rozhodující. (Nájem krytého sportoviště nad takto stanovený rozsah lze řešit formou dlouhodobého nájmu s uzavřením nájemní smlouvy) .
  5. Při jednom přihlášení lze objednat jeden pronájem.
  6. Nájem je považován za sjednaný vyslovením souhlasu s platným provozním řádem krytého sportoviště a úhradou stanovené ceny nájmu dle schváleného ceníku.


3. Cena rezervace

Všechny ceny jsou uvedeny v "Seznamu a výměře sportovišť". Před odesláním rezervace je nájemce informován o přesné výši ceny rezervace. Provozovatel není plátce DPH.

4. Způsob platby 

Platbu za rezervaci je možno provést výhradně on-line platební kartou prostřednictvím platební brány. Provozovatel nájemci vystaví na jeho žádost daňový doklad.

5. Smlouva o krátkodobém pronájmu

Momentem uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu se rozumí okamžik odeslání rezervace nájemcem. Nájemce tímto přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek v platném znění ke dni odeslání rezervace.

6. Odstoupení od smlouvy - storno rezervace

Nedošlo-li ještě k potvrzení rezervace ze strany provozovatele, je nájemce i provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv. Učiní tak stornováním platby nebo uzavřením platební brány.

7. Reklamační řád

Nájemce je v případě reklamace povinen o tom písemně (e-mailem) informovat prodávajícího. V takovém oznámení popíše co nejpodrobněji důvod reklamace. Provozovatel jej do tří pracovních dnů bude informovat o dalším postupu ve vyřizování reklamace. V ostatním se reklamace řídí platnými zákony.

8. Ochrana osobních údajů

Provozovatel obchodu se tímto neodvolatelně zavazuje, že osobní údaje nájemce nepoužije k jiným účelům, než je plnění rezervací, zejména se pak zavazuje, že tyto údaje nepředá třetí osobě, a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Informace o nájemcích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Bez výslovného souhlasu nájemce nakládá provozovatel s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5. 

9. Podmínky používání webových stránek

Provozovatel neodpovídá za správnost, aktuálnost a úplnost obsahu těchto stránek.  Obsah a podoba internetové prezentace může být měněna bez předchozího upozornění. Informace na těchto stránkách jsou poskytovány bez záruky, chyby jsou vyhrazeny.

Provozovatel stránek neodpovídá za jakékoli škody vzniklé ve spojitosti s používáním stránek, ani za škody vzniklé z důvodu částečné nebo úplné nefunkčnosti těchto stránek.

10. Ostatní ujednání

Provozovatel neodpovídá za špatný výběr rezervace, který nájemce provede, jsou-li u daného sportoviště uvedeny veškeré správné informace a parametry. Volba vhodného sportoviště je ovlivněna  individuálními podmínkami u konkrétního nájemce. Nájemce nese za jeho výběr plnou zodpovědnost.